Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Missie

 

Het CPB omschrijft de activiteiten zelf als het doen van wetenschappelijk onderzoek dat politici en beleidsmakers kunnen gebruiken bij het nemen van besluiten over beleidsvraagstukken.

 

Het CPB onderzoekt beleidsvoorstellen en evalueert de effecten van reeds ingevoerd beleid. Al sinds de jaren vijftig maakt het CPB analyses waarin de kosten en baten van grote (infrastructurele) projecten tegen elkaar worden afgezet. Deze studies staan bekend als kosten-batenanalyses.

 

Het CPB is ook vertegenwoordigd in diverse belangrijke adviesgroepen voor de regering, zoals de SER en de Studiegroep Begrotingsruimte.

 

Beschikbare cijfers

 

De belangrijkste en meest bekende producten van het CPB zijn ramingen: schattingen over de ontwikkeling van de Nederlandse en mondiale economie. Het CPB publiceert jaarlijks vier ramingen. De belangrijkste twee zijn het Centraal Economische Plan (CEP) dat in het voorjaar verschijnt en de Macro Economische Verkenning (MEV), die elk jaar op Prinsjesdag wordt gepubliceerd.

 

Alle CPB publicaties op de website van het CPB zijn gratis te downloaden.

 

Ook brengt het CPB nieuwsbrieven uit per mail.

 

 

Open data

 

Het CPB heeft ook een afdeling 'cijfers' op de website. Daar zijn verschillende spreadsheets met informatie te downloaden.

Geschiedenis

 

De crisis in de jaren dertig had geleerd dat de economische ontwikkeling niet geheel aan de vrije markt kon worden overgelaten. De overheid zou zeker in fase van de wederopbouw een actief economisch beleid moeten voeren. Het CPB is in september 1945 opgericht om hiervoor wetenschappelijke kennis en inzichten aan te dragen.

 

Het CPB kende een sterke start, met een directeur met uitzonderlijke kwaliteiten en uitstraling (Jan Tinbergen) en economische en politieke omstandigheden waarin het CPB met zijn onafhankelijke ramingen en analyses goed paste. Deze unieke positie wordt sindsdien bewaakt en onderhouden door formele wetten en protocollen, door regelmatige externe visitatiecommissies die de beleidsrelevantie en wetenschappelijke kwaliteit van het CPB-werk toetsen en door het bestaan van een vrije pers.

Organisatie

 

Als onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (het is dus geen zelfstandig bestuursorgaan zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft het CPB toegang tot vertrouwelijke beleidsinformatie en kan het dus een oordeel geven over de beleidsmaatregelen die in het Kabinet worden overwogen. Tegelijkertijd zorgt de onafhankelijke status van het Bureau voor het vertrouwen dat de andere ministeries in zijn oordeel hebben. Er werken ongeveer 150 medewerkers bij het CPB. Zij staan met naam, foto en publicaties vermeld op de website van het CPB.

 

Op de afbeelding directeur Laura van Geest die sinds 2013 leiding geeft aan het planbureau. Econome en bestuurskundige Van Geest was hiervoor Directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën.

Contact-informatie

Het Centraal Planbureau is gevestigd:

 

Van Stolkweg 14 2585 JR Den Haag

Postbus 80510 2508 GM Den Haag

 

Tel: 070 338 33 80

Email

Website: cpb.nl