Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

 

Deze klasse omvat:
- zelfhulpgroepen en onderlinge begeleiding: in georganiseerd verband omgaan met gemeenschappelijke medische, psychische of sociale problemen waarmee men zelf of als ouder/verzorger geconfronteerd wordt, zoals via zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen e.d;
- gemeenschapshuizen, buurthuizen: dagelijks beheer voeren over accommodaties die voornamelijk worden gebruikt voor het uitvoeren van sociaal-culturele activiteiten. Hierbij wordt geen directe verantwoordelijkheid gedragen voor de inhoud van de activiteiten waaraan onderdak wordt geboden;
- overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnswerk;
- voorlichting en advisering over, coördinatie en begeleiding van activiteiten op het gebied van welzijnswerk zonder zelf welzijnswerk uit te voeren;
- fondsen ten behoeve van individuen en instellingen op het gebied van welzijn;
- verstrekken van advies en informatie of eerste opvang (lichte psychosociale hulp) bij vragen of problemen op maatschappelijk en juridisch gebied zoals slachtofferhulp, telefonische hulpdiensten;
- anonieme alcoholisten (AA-)organisaties;
- bemiddelen en belangenbehartiging van vrijwilligers in de welzijnszorg;
- gastouderbureaus (bemiddeling);
- geven van advies aan en begeleiden van aanstaande emigranten;
- geven van voorlichting aan consumenten en huishoudens over voeding en voedingsgewoontes, gezinsbudgetten e.d.;
- voedsel- en kledingbanken.

 

Deze klasse omvat niet:
- wetswinkels en rechtskundige adviesbureaus (69.10.2);
- opvanghuizen voor volwassenen (87.90.2);
- algemeen en specifiek maatschappelijk werk (88.99.2);
- organisaties voor patiënten, ouders van patiënten e.d. waarbij de economische belangenbehartiging voorop staat (94.99.7);
- contact- en huwelijksbemiddeling (96.09).

 

Zoek CBS-cijfers over deze SBI2008-klasse