Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Missie

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau verricht zelfstandig onderzoek en rapporteert - gevraagd en ongevraagd - aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. Het SCP wil ook de burger bedienen met informatie en onderzoeksresultaten.

 

Medewerkers van het SCP leveren bijdragen aan het publieke en wetenschappelijke debat. Het bureau publiceert zoals de naam al doet vermoeden met name over de situatie op sociaal en cultureel terrein in Nederland en de te verwachten ontwikkelingen.

 

In tegenstelling tot het CBS houdt het SCP zich ook bezig met het beoordelen van gevoerd beleid, met name het interdepartementale beleid. Het SCP wil bijdragen aan verantwoorde keuzen van doeleinden en middelen in het sociaal en cultureel beleid en het ontwikkelen van alternatieven.

 

Het SCP doet zelf onderzoek maar stelt ook publicaties samen waarbij gebruik wordt gemaakt van cijfers die door andere overheidsorganisaties verzameld zijn. Zo is de publicatie De sociale staat van Nederland gebaseerd op vele cijfers van het CBS en het CPB en maar ten dele op cijfers van het SCP zelf. Wel heeft het SCP deze cijfers vaak verder bewerkt en voorzien van zeer interessante toelichtingen.

Beschikbare cijfers

 

Het SCP voert incidenteel onderzoek uit, maar om ontwikkelingen te kunnen volgen worden enkele onderzoeken ook met regelmaat herhaald.

  • Via het aanvullend voorzieningengebruikonderzoek (AVO) verzamelt het SCP sinds 1979 elke vier jaar gegevens over het gebruik van voorzieningen als onderwijs, rechtshulp, thuiszorg, kinderopvang, musea en sport.
  • Met het onderzoek culturele veranderingen in Nederland (CV) meet het SCP al sinds 1975 om het jaar veranderingen in de opvattingen van de Nederlandse bevolking over tal van onderwerpen, zoals het overheidsbeleid, emancipatie en integratie.
  • Ook brengt het SCP al ruim dertig jaar via het tijdbestedingsonderzoek (TBO) de tijdbesteding van de Nederlandse bevolking in kaart. Informatie over het TBO is aan te treffen op een aparte TBO-website.

Ga naar een overzicht van recente SCP-publicaties en -nieuwsberichten. De SCP-website biedt ook de mogelijk uitgebreid zoeken. Vul hier een zoektermen in en kies vervolgens de optie 'publicaties'.

 

Open data

 

Via DANS (Data Archiving and Networked Services) stellen organisaties als het SCP microdata beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden. Meer over DANS en de dienstverlening van DANS is hier te vinden. DANS is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Geschiedenis

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is op 30 maart 1973 bij Koninklijk Besluit opgericht als een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut. Sinds 1 april 2012 valt het SCP onder de 'Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus'

Organisatie

 

Formeel valt het SCP onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er werken een kleine honderd medewerkers bij het SCP, over het algemeen hoogopgeleide onderzoekers. Op de website van het SCP zijn zij allen te vinden compleet met publicatielijst en biografie. De communicatie van het SCP naar buiten is daarmee veel opener dan bijvoorbeeld bij het CBS of bij ministeries waar veel meer met woordvoerders gewerkt wordt.

 

Op de afbeelding bestuurskundige en SCP-directeur Kim Putters. De voormalig PvdA-politicus nam in 2013 de leiding over van socioloog Paul Schnabel.

Contact-informatie

Sinds maart 2013 is het SCP is gevestigd in het gebouw van het ministerie van OCW tegenover het NS-station Den Haag CS:

 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag

Postbus 16164 2500 BD Den Haag

 

Tel: 070 340 70 00

Email: info@scp.nl

Website: scp.nl