Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Missie

 

DANS is opgezet als antwoord op de eisen die de toenemende informatisering, internationalisering en schaalvergroting stellen aan de gegevensvoorziening van het wetenschapsbestel. De zorg voor een adequate datavoorziening - in oorsprong het werk van onderzoekers - is daarbij meer en meer een zaak geworden voor specialisten werkzaam in een gespecialiseerd data-instituut.

 


De oorspronkelijke missie van DANS was beperkt tot de alfa-en gammawetenschappen. Vanaf 2011 is DANS zich meer gaan openstellen voor alle vakgebieden die daaraan behoefte hebben. De nieuwe strategie kent als prioriteiten: het versterken van het dienstenpakket, het ontwikkelen van een discipline-onafhankelijke data-organisatie, het doen van onderzoek samen met andere partijen ter ondersteuning en verbetering van de dienstverlening en ten slotte het zijn van een toonaangevende bouwsteen in de datavoorziening in Europa. Bron: Algemeen beleidskader DANS 2013.

 

Beschikbare cijfers

 

DANS is eigenlijk geen echt onderzoeksinstituut maar een service-instituut dat tot taak heeft onderzoekers te ondersteunen bij het verwerven, gebruiken en archiveren van onderzoekdata. Daarom publiceert DANS zelf geen cijfers.

 

Open data

 

EASY is een elektronisch archiveringssysteem voor onderzoekers. Een groot aantal onderzoekers en instellingen hebben hun data in EASY opgeslagen, en een groot deel van die data is Open Access beschikbaar voor hergebruik, soms wel onder voorwaarden.

 

Informatie over data deponeren
Informatie over data vinden en hergebruiken
Direct naar EASY

 

Als populairste open data worden op de website van DANS genoemd:

Geschiedenis

 

DANS is in 2005 opgericht door de KNAW in samenwerking met NWO. DANS zet de activiteiten voort van het voormalige Steinmetzarchief (1964), het Nederlands Historisch Data-Archief NHDA (1989) en het Wetenschappelijk Statistisch Agentschap WSA (1994). Tevens biedt DANS onderdak aan het e-Depot Nederlandse Archeologie EDNA (2004).

 

Meer over de voorgeschiedenis van DANS is te vinden in het hoofdstuk “Data archiving in the Netherlands: A look back and a look a head” van de publicatie "Driven by data" die via de website van DANS beschikbaar is. Peter Doorn is auteur van het stuk.

Organisatie

 

DANS is een instituut dat zowel onder de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen valt als onder de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland en valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van OCW. DANS maakt deel uit van de organisatie van de KNAW en is dientengevolge geen zelfstandige rechtspersoon: de KNAW treedt op als rechtspersoon.

 

DANS wordt bestuurd door een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van KNAW en NWO. De stuurgroep is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen DANS en het door de directeur gevoerde beheer en beleid als ook op de door de directeur bereikte resultaten. Daarnaast adviseert de wetenschappelijke adviesraad de directeur van DANS en de stuurgroep DANS over het werkprogramma van DANS. KNAW en NWO voorzien in de basisbekostiging van DANS. Verdere middelen zijn afkomstig uit Nederlandse en Europese fondsen.

 

Bij DANS werken circa vijftig medewerkers. Op de website van DANS is ten opzichte van andere organisaties veel informatie over hen opgenomen.

 

Op de afbeelding sociaal-geograaf en directeur DANS Peter Doorn. Hij doceerde ooit computergebruik in de geschiedenis aan de Universiteit Leiden en was daarna directeur van het Nederlands Historisch Data Archief. Bekijk een interview met Peter Doorn over DANS.

Contact-informatie

DANS is gevestigd in Den Haag vlakbij station Den Haag Laan van NOI. Het postadres is: Postbus 93067 2509 AB Den Haag en het bezoekadres is:

 

Anna van Saksenlaan 51
2593 HW Den Haag

 

Telefoon: 070 349 44 50

e-mail: info@dans.knaw.nl

website: dans.knaw.nl