Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Missie

 

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is werkzaam op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek. De KNAW is zowel een genootschap van excellente wetenschappers, de leden, als een organisatie die een groot aantal verschillende wetenschappelijke instituten beheert.

 

De Akademie bevordert de uitwisseling van gedachten en informatie tussen haar leden onderling en tussen deze leden en andere wetenschapsbeoefenaren en wetenschappelijke organisaties. Verder adviseert de zij de minister desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden op het gebied van de wetenschapsbeoefening en bevordert zij de wetenschapsbeoefening door werkzaamheden op dat gebied te verrichten. De KNAW functioneert daarmee als stem en geweten van de Nederlandse wetenschapswereld.

Missie (vervolg)

 

De Akademie reikt ook wetenschappelijke prijzen uit en stelt stimuleringsprogramma's vast en voert deze uit, al dan niet in het kader van het beheer van aan haar toevertrouwde stichtingen en fondsen.

 

De leden van de KNAW zijn lid van één van de twee afdelingen: de afdeling Natuurkunde of de afdeling Letterkunde. Tezamen bestrijken deze afdelingen alle gebieden van de wetenschapsbeoefening.  De leden worden onderverdeeld in twee soorten: gewone en buitenlandse leden. Tot gewoon lid zijn op grond van wetenschappelijke verdiensten benoembaar personen die hun werkzaamheden hoofdzakelijk in Nederland verrichten en die op 1 januari van het jaar van benoeming de leeftijd van 67 jaar nog niet hebben bereikt. Tot buitenlands lid zijn op grond van wetenschappelijke verdiensten benoembaar personen die hun werkzaamheden hoofdzakelijk niet in Nederland verrichten.

Beschikbare cijfers

 

De gegevens die via de KNAW gratis beschikbaar gesteld worden zijn vervat in talrijke publicaties die via de website van de KNAW zijn te downloaden.

 

Open data

 

De KNAW is zeer actief wat betreft open data via een van het door haar opgerichte instituten en in het bijzonder Data Archiving and Networked Services (DANS). DANS ontstond in 2005. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) was mede-oprichter. Het instituut zorgt voor de opslag en blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en gammawetenschappen o.a. via NARCIS, een dienst waar via een website zeer interessantie informatie beschikbaar wordt gesteld in de vorm van boeken, rapporten en databestanden.

Geschiedenis

 

Een van de eerste voorlopers van de KNAW werd al in 1808 door Koning Lodewijk Napoleon opgericht:  het Koninlijk Instituut van Wetenschappen. De Franse bezetter had destijds de wens om een overkoepelend instituut van wetenschappen te vormen in navolging van dat te Parijs. Aanvankelijk was het instituut echter vooral een adviesorgaan voor het cultuurbeleid.

 

In 1851 werd de Akademie van Wetenschappen ingesteld als opvolger. Daarbij ging de aandacht in eerste instantie uit naar de exacte wetenschappen maar al vanaf 1855 kwamen daar ook de andere wetenschapsterreinen bij.  In 1909 kreeg de Akademie een eerste onderzoeksinstituut. In 1938 veranderde de naam van de Akademie in de huidige naam. 

 

Bekijk historisch filmmateriaal over de KNAW.

Organisatie

 

Het bestuur van de KNAW bestaat uit de President en de voorzitters van de twee afdelingsbesturen. Het bestuur stelt de hoofdlijnen van het beleid en de begroting vast. Daarnaast bestaan er nog twee KNAW-directeuren. De dagelijkse leiding van de KNAW is in handen van de algemeen directeur.  De directeur instituten voert overleg met de instituutsdirecteuren inzake missie, positie, relaties, strategie, kwaliteit, doelmatigheid en effectiviteit van de afzonderlijke instituten en van de institutenorganisatie als geheel. De instituutsdirecteuren vallen hierarchisch onder de directeur instituten. De directeur instituten valt hierarchisch onder de algemeen directeur. Wel is het zo dat de instituutsdirecteur binnen een instituut het primaat heeft bij het bepalen van de wetenschappelijke koers en ook verantwoordelijk is voor de operationele aansturing van het instituut.  Elk instituut heeft een wetenschapscommissie die de instituutsdirecteur en de directeur instituten adviseert over het werkprogramma van het instituut.

 

Het financieel beleid van de KNAW wordt, op voorstel van de algemeen directeur, door het bestuur vastgesteld. Jaarlijks stelt het bestuur, op  voorstel van de algemeen directeur, een begroting vast. De activiteiten van de KNAW worden zo goed als geheel gefinancierd via een jaarlijkse bijdrage van de rijksoverheid (geregeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek), via subsidies, via inkomsten uit opdrachten van derden en  via schenkingen.

 

Bij de KNAW en haar instituten werken ongeveer 1300 mensen. Op de afbeelding (fotografie: Milette Raats) sociale media expert en voormalig decaan en hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam José van Dijck die sinds 18 mei 2015 president van de KNAW is.

Contact-informatie

Al vanaf 1812 vinden de activiteiten van de KNAW en haar voorlopers plaats in het Trippenhuis, een historisch grachtenpand in Amsterdam aan de Kloveniersburgwal 29 1011 JV Amsterdam. Het postadres van de KNAW luidt:

 

Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

 

Telefoon: 020 551 0700

 

E-mail: knaw@knaw.nl
Website: knaw.nl